DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Xoá Nhoà Lịch Sử Dân Tộc-Xoá Bỏ Chữ Quốc Ngữ_Nguyễn Nhơn.

E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Trích: "   Chỉ sơ qua đã thấy rõ cái phi thực, bất khả thi của cái đề nghị quái đản trên. Vì thế hãy miễn bàn thêm những chuyện mông lung, mà chúng ta phải bám sát điểm trọng yếu của nó, đó là mục đích chính của vụ này: Tên Bùi Hiền đã không hề đưa ra được lý do hay cơ sở chính đáng nào để sửa đổi chữ Quốc Ngữ cả! Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ háo danh, nên bị VC gian manh lợi dụng chỉ thị cho hắn đưa ra một việc rồ dại, nhưng là đúng ý của VC, đã theo lệnh Tàu cộng mà âm mưu xóa sạch nền văn học, đạo đức, tâm linh cũng như nhân bản của chúng ta từ ngàn đời, được lưu trong sách sử, nhất là xóa sạch lịch sử Việt. Việc vô hiệu hóa toàn bộ sách vở cũ nhằm để xóa quá khứ, khiến đám hậu duệ sau này mất hẳn nguồn gốc, hầu Tàu cộng dễ đồng hóa và xóa sổ toàn dân tộc ta! Đây mới là vấn đề cốt cán cần được mọi người quan tâm.

( Người Việt Yêu Nước  - VC sửa Tiếng Việt: Xoá văn hoá Việt để thôn tính và tiêu diệt dòng giống Việt! )

Năm kia, hán ngụy việt cọng quyết định bãi bỏ môn học lịch sử Việt.

Bây giờ chúng tiến hành âm mưu xóa bỏ chữ Quốc ngữ.

Như vậy là rõ ràng hán ngụy tự chúng nó xóa nhòa lịch sử Dân tộc - Xóa bỏ chữ Quốc ngữ để tiến hành mưu đồ hán hóa Dân Việt từ căn bổn nguồn gốc: Văn hóa và ngôn ngữ.

Chúng phá hoại, gây thương tật đến mức Dân Việt không còn đọc được chữ Việt thì làm sao còn đọc được lịch sử về " Truyền thống chống tàu xâm lăng."

                      Em đọc sử Việt truyền thống chống Tàu xâm lăng

Hiện tại bọn phản quốc bán nước cầu vinh việt cọng đang mưu toan xóa nhòa việc học Lịch sử Dân tộc để chúng chuẩn bị thay thế việc học sử Việt sang học sử tàu theo như cam kết trong mật ước Thành Đô và cũng để xóa nhòa Tinh thần Dân tộc vì chúng lo sợ, một khi tinh thần Dân tộc bất khuất chống tàu xâm lăng trổi dậy, toàn dân Việt sẽ vùng lên quét sạch bọn mãi quốc cầu vinh việt cọng ra khỏi cỏi bờ Đất Việt.

Để chống lại âm mưu xóa nhòa Lịch sử Dân tộc của loài quỷ đỏ phản quốc, ta cổ võ toàn dân đọc Sử Việt.

ĐẤT NƯỚC NAM DÂN NAM Ở

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Sông núi nước Nam
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

LÝ THƯỜNG kIỆT PHÁ TỐNG

Tống binh xâm nhiễu biên thuỳ,
Tướng quân Thường Kiệt dựng cờ Bắc chinh .
Bên song Như Nguyệt trú dinh ,
Giang sơn dường có thần linh hộ trì .
Miếu tiền phảng phất ngâm thi,
Như phân địa thế, như trì thiên binh .
Bấy giờ Tống mới hư kinh ,
Giảng hoà lại trả mấy thành cố cương .
Lại còn hối hận một chương:
" Tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng nguyên"
Năm mươi năm lẻ lâu bền,
Vũ công văn đức rạng truyền sử xạn
h

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TRẦN HƯNG ĐẠO PHÁ QUÂN MÔNG CỔ

Trao truyền theo lối phép nhà,
Nhân tông hùng lược lại là tài hơn,
Rợ Nguyên quen thói tham tàn,
Quân năm mươi vạn, những toan tranh hành,
Sắc sai Hưng Đạo tổng binh,
Với Trần Quang Khải các dinh tiến vạo
Chương dương một trận phong đào,
Kìa ai cướp giáo, ra vào có cổng
Hàm quan một trận ruổi giong,
Kìa ai bắt giặc, uy phong còn truyển
Giặc Nguyên còn muốn báo đền,
Mượn đường hộ tống binh thuyền lại sạng
Xương bày trắng đất, máu màng đỏ sộng
Trần Hưng Đạo đã anh hùng,
Mà Trần Nhật Duật kể công cũng nhiệu
Hoài Văn tuổi trẻ trí cao,
Cờ đề sáu chữ quyết vào lập cộng
Trần Bình Trọng cũng là trung,
Đành làm Nam quỷ, không lòng Bắc vượng
Khuyển ưng còn nghĩa đá vàng,
Yết Kiêu, Dã Tượng hai chàng cũng ghê!
Mà trong ngọc diệp kim chi,
Lũ Trần Ích Tắc sao đi đầu hảng
Nhân khi biến cố vội vàng,
Kẻ trung người nịnh đôi dàng tỏ ra,
Trùng hưng đem lại sơn hà,
Đã hay thiên tướng cũng là tài sịnh
Nước nhà khi ấy thanh bình,
Truyền ngôi thái tử, lánh mình Ngoạ vận

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

LÊ THÁI TỔ PHÁ GIẶC MINH

Mới hay cơ tạo xoay vần,
Có khi bĩ cực đến tuần thái lại
Thiếu chi hào kiệt trong đời,
Non xanh nước bạc có người kinh luận
Lương giang trời mở chân nhân,
Vua Lê Thái tổ ứng tuần mới ra
Lam sơn khởi nghĩa từ nhà,
Phong trần lắm lúc kể đà gian nguỵ
Lạc xuyên đầu giết Mã Kỳ,
Nghệ, Thanh một giải thu về bản chượng
Chia quân kinh lược mọi đường,
Hai kinh đã định, bốn phương cũng bịnh
Vương Thông bền giữ cô thạnh
Viện binh hai đạo Bắc đình tiếp sạng
Trời nam đã có chủ trương,
Mà cơ chế thắng miếu đường cũng tịnh
Chi lăng các đạo phục binh,
Liễu Thăng, Mộc Thạnh liều mình nẻo xạ
Vương Thông thế túng cầu hoà,
Quyền phong Trần Cảo gọi là Quốc vượng
Ngôi thiêng sao xứng tài thượng
Trần Công trẫm sát để nhường long phị 
Bình Ngô đại cáo
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

…..................................................
Bởi thế:

Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín, Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
Năm ấy tháng mười, Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ

Bị ta chặn ở Lê Hoa, quân Vân Nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật!

Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.

Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc

Thành Đan Xá, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen.

Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng

Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng

Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh

Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,

Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.

Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;

Than ôi!

Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.

Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

Quân Thanh đã được Thăng long,
Một hai rằng thế là xong việc mịnh
Dùng dằng chẳng chịu tiến binh,
Nhác đường phòng thủ, mống tình đãi hoạng
Nguỵ Tây nghe biết sơ phòng,
Giả điều tạ tội, quyết đường cất quận
Dặm tràng nào có ai ngăn,
Thừa hư tiến bức đến gần Thăng lọng
Trực khu đến luỹ Nam đồng,
Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà đảng
Vua Lê khi ấy vội vàng,
Cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàng Bắc kinh
Qua sông lại sợ truy binh,
Phù kiều chém dứt, quân mình thác oan

( Trích dẫn Đại Nam Quốc sử Diễn ca và Bình Ngô Đại cáo )

Đôi dòng ca ngợi Đại Thắng Mùa Xuân Kỷ Dậu

TẾT ĐỐNG ĐA

Mồng năm Kỷ Dậu Tết năm xưa
Đại đế Quang Trung nhập Thăng Long
Gò Đống Đa treo cổ Sầm Nghi Đống
Trống Hà Hồi thúc dục vang âm
Giặc nhà Thanh Tôn Sĩ Nghị
Vượt cầu phao sông Hồng đào tẩu
Việt gian Lê Chiêu Thống theo dấu
Mùa xuân Kỷ Dậu Thăng Long huy hoàng

Mùa xuân tới, mùa xuân Bính Thân
Toàn dân Việt theo dấu người xưa
Tái hiện Tết Đống Đa thời đại
Dân nghĩa dũng nhập Thăng Long
Đánh đuổi Việt gian cọng sản
Cả và thái thú chệt chạy về tàu

Tết Đinh Dậu, mùa xuân Dân tộc
Xóa nhòa đi những năm dài u ám
Vì hoạn họa cọng sản tham tàn
Nước Việt từ đây đi vào vận hội mới
Tái dựng lại truyền thống tổ tiên
Văn minh lúa nước hiền hòa
Nối tiếp bốn ngàn năm văn hiến
Tỏ mặt giống con Rồng cháu Tiên
Trường Sơn hùng vĩ như gấm dệt
Giải Đất hình Rồng ngạo nghễ
Rạng rở bên bờ biển Đông

 

Nguyễn Nhơn

   (Tác giả gửi đăng)
   © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.       

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT